Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
[x] zamknij
zamknij i nie pokazuj tego komunikatu ponownie [x]

Komfort pracy małego przedsiębiorcy

Rożne pomoce z Tarczy 1 + Tarczy 2

 

Wszystkie specjalne formy pomocy przedsiebiorcom okresla ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa), w wersji zmienionej od 1.04.2020 przez dwie nowelizacje z:

 • 31.03.2020 tzw. tarczę antykryzysową (DzU poz. 568),
 • 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695; tzw. tarcza antykryzysowa 2.0).
Oprócz tych specjalnych udogodnień istnieją cały czas te "zwykle" przewidziane przepisami Ordynacji Podatkowej.
Pomoc przewidziana "Tarczami" obejmuje w zakresie pomocy ze stronu ZUS: przedsiebiorców jednoosobowo prowadzacych swa dzialalnosc. Przedsiebiorców "mikro" rozumianych jako zgłaszajacych 9 ubezpieczonych ( czyli np wlasciciel + 8 pracownikow, lub społka z oo zgłaszająca 9 ubezpieczonych). Przedsiebiorców "małych" zglaszajacych od 10 do 49 wlacznie ubezpieczonych.
Pomoc przewidziana "Tarczami", w zakresie pomocy ze strony Powiatowych i Wojewódzkich Urzedów Pracy obejmuje mikro, małych i średnich przedsiebiorców w rozumieniu ustawy z 2018 roku " Prawo Przedsiębiorców".


Zwolnienie z opłacania składek za okres marzec - maj

 • Przedsiebiorcy prowadzacy jednoosobowo swa dzialalnosc gospodarcza oraz "mikro" moga zwolnić sie z obowiazku opłacenia 100% kwot skladek za okres marzec - maj;
  jesli nie znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i uregulowały swoje zobowiazania wzgledem ZUS nalezne za okres grudzien 2019 wlacznie;
  dodatkowo jednoosobowe firmy mogą tego dokonać jeśli przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r. Zwolnienia dokonuje sie przez druk RDZ     ( LINK do RDZ ).
 • Przedsiebiorcy "mali" maja mozliwosc zwrocic sie o zwolnienie z obowiazku oplacenia 50% kwot skladek za okres marzec - maj;
  jesli nie znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i uregulowały swoje zobowiazania wzgledem ZUS nalezne za okres grudzien 2019 wlacznie;
  Zwolnienia dokonuje sie przez ten sam druk RDZ ( LINK do RDZ ).

Wiecej szczegółowych informacji o zwolnieniach z opłacania składek ZUS pod adresem: LINK


Świadczenie postojowe z ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą
     Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. Osoby prowadzące działalność,  rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
Świadczenie możesz uzyskać maksymalnie 3 razy.
Wiecej na ten temat na stronach ZUS pod adresem: LINK


Świadczenie postojowe z PUP ( czyli od starosty ) dla osób jednoosobowo prowadzących działalnośc gospodarczą

     Świadczenie postojowe to inaczej dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników. W przeciwieństwie do postojowego z ZUS pomoc z powiatowego urzędu pracy dedykowana jest tylko przedsiębiorcom bez pracowników.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest spadek przychodów w następstwie COVID-19.

     Spadek przychodów rozumiany jest jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po 01 stycznia 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

 Przedsiębiorca, który nie prowadził działalności w analogicznym okresie 2019 nie skorzysta z tej formy dofinansowania.

     Wysokość dofinansowania kosztów działalności zależy od przedziałów spadku przychodów przedsiębiorcy w porównywanych okresach. Wynosi od 1300 zł przy spadku przychodu o 30% do 2340 zł przy spadku przychodu o 80%.
Wiecej na ten temat  pod adresem:LINK


Dofinansowanie ze środków FGŚP i FP do pensji zatrudnionych, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy.

    Przedsiębiorca ubiegający sie o dopłatę:

 1) powinien zanotować spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym bądź wartościowym nie mniejszy niż:

 •  15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych mies. kalendarzowych przypadających między 2.01.2020 a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku – w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych 2 kolejnych mies. kalendarzowych roku poprzedniego, lub
 • 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego między 2.01.2020 a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku – w porównaniu z obrotami z miesiąca poprzedniego
  (w obu wariantach za miesiąc uważa się także 30 kolejnych dni kalendarzowych, jeśli okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca),

 2) powinien wprowadzić w firmie PE lub OW w porozumieniu z pracownikami,

 3) nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy na koniec III kwartału 2019, chyba że w stanie zadłużenia zawarł z ZUS umowę lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zaległości i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,

 4) nie może spełniać przesłanek ogłoszenia upadłości z art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego (nie można mu zarzucić utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych ani wyzbycia się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego),

 5) nie może uzyskać na tych samych pracowników pomocy w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

      W przypadku przestoju ekonomicznego jest możliwe uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia; w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy jest możliwe uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS.
      Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania z tego samego tytułu na tych samych pracowników z innych środków publicznych.

Więcej na ten temat pod adresem: LINK


Dofinansowanie ze środków starosty do pensji zatrudnionych, realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

      Warunkiem otrzymania dofinansowania jest spadek przychodów w następstwie COVID-19.

 Spadek przychodów rozumiany jest jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po 01 stycznia 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

     Termin składania wniosków mija 04-05-2020r.

     Więcej na ten temat pod adresem: LINK  i na stronach bydgoskiego PUP  LINK


Bezzwrotna pożyczka 5 tys zł dla mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy "Prawo przedsiebiorców"

     Czyli mogą się o nią ubiegac przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników; b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów eurolub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
     Ta forma pomocy nie wymaga spełnienia kryterium spadku obrotów ( przychodów )
a jednocześnie nie ogranicza przedsiębiorcy możliwosci skorzystania z jakiejkolwiek innej formy pomocy.

     Pożyczka :

 • udzielana jest jednorazowo,
 • spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
 • jest udzielana z możliwością umorzenia
 • pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki i po tym okresie złoży wniosek o umorzenie.    
Więcej na ten temat pod adresem : LINK